• Generalforsamling

  06-03-2019

                                                                   Volstrup, den 20. feb. 2019

  Generalforsamling i Volstrup Golf Klub             

                                          afholdes

  Søndag den 24. marts 2019 kl. 09.00 i Volstrup Golfcenter.

      Morgenkaffe fra 830.          

   

  Dagsorden:

  1:              Valg af dirigent.

                  

  2:              Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed                                 i det forløbne år. v/Formand Susanne Nielsen

   

  3:              Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt fremlæggelse af budget for det kommende år. v/Hardy Christensen.

   

  4:              Indkomne forslag. (Skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.)

   

  5:              Bestyrelsens indstilling af kontingent og indskud til fastsættelse af generalforsamlingen.

   

  6:              Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer.

                   På valg er:

                   Hardy Christensen (villig til genvalg)

                   Svend Kuch (genopstiller ikke)

  7:             

  Valg af 1 suppleanter.

  1. suppleant er Louise Rostbøll. (villig til genvalg)

   

   

  8:              Valg af statsautoriseret eller registreret revisor

                   Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm Revision.  

                                                                                        

  9:              Eventuelt.                   P.b.v

                                               Susanne Nielsen/Formand