• Dagsorden

  08-03-2020
  Generalforsamling i Volstrup Golf Klub
                                 afholdes
  Søndag den 22. marts 2020 kl. 09.00 i Volstrup Golfcenter.
     
   Morgenkaffe fra 830.
   
   
   
  Dagsorden:
  1: Valg af dirigent. 
  2: Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. v/Formand Susanne Nielsen
   
  3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt fremlæggelse af budget for det kommende år. v/Hardy Christensen.
   
  4: Indkomne forslag. (Skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.)
   
  5: Bestyrelsens indstilling af kontingent og indskud til fastsættelse af generalforsamlingen. 
   
  6: Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer.
                   På valg er:
  Susanne Nielsen (villig til genvalg)
  Hans Mikkelsen (genopstiller ikke)
  Preben Nielsen ( villig til genvalg)
  7:
  Valg af 1 suppleanter.
  1. suppleant er Louise Rostbøll. (villig til genvalg)
  2. suppleant er Tue Vad. ( genopstiller ikke)
   
   
  8: Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm Revision.  
  9: Eventuelt.                  
   
   
   P.b.v  
  Susanne Nielsen/Formand